JEVA KARABEŠKO

Sadarbojos ar uzņēmumiem, vadītājiem, vadītāju un dažādas speciālistu komandām, viņu personīgo un uzņēmuma mērķu sasniegšanā, balstoties uz pozitīvu un uz risinājumiem vērstu komunikāciju.  

Darbojos strukturēti, katrai situācijai izstrādājot pielāgotu risinājumu, kuru pirms ieviešanas apstiprina pasūtītājs. Veidoju 'risinājumu lauku' organizācijas/komandas/speciālista darbošanās mērķa formulēšanai. Lieku uzsvaru uz darbinieku talantiem un stiprajām pusēm, pievēršot uzmanību nepieciešamajām prasmēm un zināšanām mērķu saniegšanai, vajadzību realizēšanai. 

Paļaujos uz risinājumiem, kuri atvieglo ceļu uz mērķi.  Ticu, ka komandas prāts ir gudrāks par viena cilvēka prātu. Zinu, ka veiksmes atslēga slēpjas vienkāršās, regulārās darbībās. Katram jautājumam ir atbilde, un katram izaicinājumam - īstais risinājums. 

PIETEIKTIES SESIJAI

IZGLĪTĪBA:

 • 2020. -2024.  |  Latvijas Supervīzijas un Organizāciju attīstības centrs
  Esmu ieguvusi profesionālu supervizora/kouča izglītību un sekmīgi nokārtojusi gala pārbaudījumus ISIC (Internationale Supervision and Coaching Institute) programmas praktizēju supervīziju kā supervizors mācību procesā. Šīs zināšnas noder gan strādājot organizācijās un uzņēmumos, gan ar individuālajiem klientiem tad, kad ir jārisina profesionālās dabas jautājumi.
 • 2023.g. |  Tālākizglītības centrs Dialoga māksla 

  Apguvu tēmu Sociāli-Emocionālā kompetence, konfliktoloģija, krīze – teorijā un praksē un man ir tiesības pasniegt šo saturu vai tā daļu jebkurai ieintresētai grupai. Kursā ir apkopota ļoti daudzveidīga un noderīga informācija par komunikāciju no dažādām teorijām, praksēm un pieredzēm.

 • 2021.  |  Caryn Purvis Institute of Child Development  |  TBRI (Trust Based Relationship Intervention) Virtual Practicioner Training
  Kā veidojas uzticēšanās starp cilvēkiem; kā cilvēku uzticēšanās pasaulei un kā uzticības sajūtas veicināšana maina mūsu uzvedību? Mana interese bija noskaidrot, kā vislabāk sadarboties gan ar savu, gan klientu 'iekšējo bērnu' tā, lai dzīvē ienāktu vairāk viegluma, prieka un gandarījuma.
 • 2020.  |  Biznesa augstskola "Turība"  |  Profesionālās pilnveides kurss krīzes vadībā
  Kursā ieguvu izpratni par to, kā komunicēt un vadīt krīzi, izmantojot tiešo komunikāciju un risku izvērtēšanu, pirms iestājas krīze.
 • 2018. - 2019.  |  RISEBA  |  Profesionālās pilnveides kurss projektu vadībā ar Agile, Scrum, Lean, Kanban
  Apguvu metodes, kā vienkāršot un vienlaicīgi padarīt produktīvākus profesionālos procesus, iesaistot visus lēmumpieņēmējus, darba tiešos izpildītājus un arī organizāciju klientus. Izpratu kā šāda pieeja stiprina komandas saites un uztur motivāciju darbiniekos, veicinot līdzatbildību un ieinteresētību labāku rezultātu sasniegšanā. 
 • 2016. - 2018.  |  Latvijas Universitātes Vadībzinību fakultāte |  Doktorantūra uzņēmējdarbības vadībā
  Šīs bija ļoti vērtīgas studijas. Pirmkārt, izpratu zinātnisko pieeju procesiem; otrkārt, sapratu, ka neesmu akadēmiķis, bet gan praktiķis. Doktora darbu neuzrakstīju, tomēr, pateicoties šīm mācībām, sāku vairāk un apzinātāk pētīt procesus, ar kuriem saskaras mani klienti. Doktorantūrā iemācījos veidot un realizēt pašapmācību, kā arī spēju disciplinēti mācīties.
 • 2015.  |  Krīzes centrs "Skalbes"  |  Krīzes intervence
  Apguvu un 6 mēnešus praktizēju kā anonīmais krīzes tālruņa speciālists. Šī pieredze bija nozīmīga, lai pilnveidotu prasmes klausīties un atspoguļot krīzē nonākušu cilvēku sajūtas tā, lai mudinātu atgriezties kontroles un resursu stāvoklī. 
 • 2012. - 2013.  |  Rīgas Koučinga skola & Erickson Coaching International | Profesionālā komandu un individuālā koučinga sertifikāti
  Šī pieredze sniedza zināšanas un metodes koučinga metožu izmantošanā darbam ar cilvēkiem un komandām. Tā iedrošināja aktīvāk strādāt ar uzņēmumiem, organizācijām un individuālajiem klientiem. Pēc šī kursa beigšanas tika  izveidota koučinga privātprakse.
 • 2002. - 2005.  |  Latvijas Universitāte  |  Maģistra grāds pedagoģijā
 • 1993.  |  Latvijas Mākslas akadēmija  |  Bakalaura grāds mākslā

PIEREDZE:

 • kopš 2016.  |  RISEBA  |   lektors kursam "Koučings biznesā" maģistra programmā "Vadības psiholoģija un supervīzija"

Strādāju latviski un krieviski. Angļu valodā ar asistentu.


SKATĪT LINKEDIN